قالب های خاص

قالب تونل

قالب تونل

قالب تونل مواردی که قالب تونل در آنها استفاده می شود عبارتند از کالورتها و لاینینگ های مجراها شفت ها از قالب تونل استفاده می شود قالب دو نوع هیدرولیکی و مکانیکی دارد از آنجائیکه هر قالب تونل دارای شگفتی هایی است تفاوت قالب های مکانیکی و هیدرولیکی نیز در همین شگفتی ها است در […]

قالب لغزان

قالب لغزان

قالب لغزان بعضی اوقات نیاز است که سیلو های بتنی یا دود کشهای مرتفع یا برجها و غیره .. قالب بندی می کنیم حال چه می کنیم ؟ اینجاست که قالب لغزان وارد می شود. طرز کار این قالب ها به این صورت است که در مراحل بتن ریزی با بتن درتماس بوده و توسط […]

قالب قطعات پیش ساخته

قالب قطعات پیش ساخته

قالب قطعات پیش ساخته در مورد قالب های پیش ساخته می توان گفت که این قالب ها به خودی خود موجود نیستند یا بهتر بگویم در بازار وجود ندارند. این قالب ها برای استفاده های مختلف طراحی و ساخته می شوند و به گونه ای ساخته می شوندکه بتوان از آن چندین بار استفاده کرد. […]